Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 NQ-TU về xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể ở các doanh nghiệp trong tỉnh

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 NQ-TU về xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể ở các doanh nghiệp trong tỉnh