Tổng hợp kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tổng hợp kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016