Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013