Nghị quyết số 52/2012-HĐND của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống

Nghị quyết số 52/2012-HĐND của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống