Thực hiện Nghị quyết 103/NQ-HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội năm 2014

Thực hiện Nghị quyết 103/NQ-HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội năm 2014