Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Các Ban của Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Các Ban của Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Gửi bởi Hoàng Văn Minh Ngày 12/11/2013

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trả lời bạn Minh

Theo Điều 55, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, các Ban của Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân;
 2. Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;
 3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
 4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Ban của Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các Ban của Hội đồng nhân dân;
5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực HĐND khi cần thiết

Trả lời bởi Thường trực HĐND tỉnh Ngày 12/11/2013