Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (31/08/2021)

Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (31/08/2021)

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (16/08/2021)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV (16/08/2021)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII (12/08/2021)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (21/07/2021)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/07/2021)

Triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KTXH (13/07/2021)

Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KTXH

Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới (13/07/2021)

Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (01/07/2021)

Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Các tin đã đưa ngày: