Thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2019) (15/10/2019)

Thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2019)

V/v đăng ký báo cáo các nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường năm 2019) (10/10/2019)

V/v đăng ký báo cáo các nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường năm 2019)

Về việc đăng ký nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2019) (30/09/2019)

Về việc đăng ký nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2019)

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp HĐND các cấp” (30/09/2019)

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp HĐND các cấp”

Kế hoạch tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp (26/09/2019)

Kế hoạch tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp
Các tin đã đưa ngày: