Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (21/07/2021)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (17/07/2021)

Triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KTXH (13/07/2021)

Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KTXH

Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới (13/07/2021)

Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (01/07/2021)

Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

V/v tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 (02/06/2021)

V/v tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo trong phòng chống dịch Covid-19 (02/06/2021)

V/v tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo trong phòng chống dịch Covid-19

V/v ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19 (02/06/2021)

V/v ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 08h00’ ngày 16/5/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (15/05/2021)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 08h00’ ngày 16/5/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Công văn số 3146/UBND-KT1 V/v đôn đốc, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch (09/05/2021)

Công văn số 3146/UBND-KT1 V/v đôn đốc, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch
Các tin đã đưa ngày: