Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.

08/12/2019

Năm 2019 - năm thứ 4 trong nhiệm kỳ của HĐND các cấp, hoạt động của HĐND tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp

Năm 2019, HĐND tỉnh tổ chức 4 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp bất thường. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đề ra. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng dự kiến nội dung chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp, có thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan chuẩn bị từng nội dung của kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; đồng thời, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án theo lĩnh vực Ban HĐND tỉnh phụ trách. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri (kết hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh), tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh giải quyết và trả lời theo đúng quy định. Các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2019 được diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; các tờ trình, báo cáo trình bày tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ. Đối với các kỳ họp thường lệ, thời gian đọc báo cáo tại hội trường rút ngắn, để dành gần 2/3 thời gian kỳ họp cho thảo luận, chất vấn và giám sát. Hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hành đảm bảo dân chủ, khách quan và hiệu quả…

Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 73 nghị quyết (trong đó 20 nghị quyết tại kỳ họp thứ 11; 27 nghị quyết tại kỳ họp thứ 12; 26 nghị quyết tại kỳ họp thứ 13. Kỳ họp cuối năm 2019, HĐND tỉnh dự kiến thông qua khoảng 23 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đều đảm bảo đúng pháp luật, bám sát thực tiễn, hợp lòng dân và tạo điều kiện để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà HĐND tỉnh đã đề ra; góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động giám sát, chất vấn có nhiều đổi mới

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, hằng năm, ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát, Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời hàng năm Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó chú trọng đổi mới từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện đến đề xuất và kiến nghị sau giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và tái giám sát. Nội dung giám sát được lựa chọn là những vấn đề quan trọng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Trong năm 2019, HĐND tỉnh thực hiện 2 cuộc giám sát tại kỳ họp về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018 và tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc. Thường trực HĐND tiến hành 3 cuộc giám sát chuyên đề về Công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tổ chức giám sát,  Thường trực HĐND tỉnh có những sáng tạo, đổi mới như: Đối với giám sát về thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến người dân, ngoài giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức đến tận các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách để giám sát thực tế, nghe phản ánh từ người dân về hiệu quả thực hiện cơ chế, chính sách để có đánh giá đúng về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh (giám sát các nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh). Đối với các nội dung giám sát cần đi trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các tỉnh, Đoàn giám sát đã tổ chức đi trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Nam và Thái Nguyên. Qua trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh giúp Đoàn giám sát có thêm cơ sở để có những kiến nghị, đề xuất sát thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Sau giám sát, Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy kết quả giám sát về công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1748-TB/TU ngày 04/6/2019 về công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo các đơn vị thực hiện kết luận giám sát của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. 3 nội dung giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh là: Giám sát của HĐND tỉnh về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc; việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và tình hình triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được Đảng đoàn HĐND tỉnh đăng ký báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào phiên họp tháng 12/2019. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức tái giám sát và giám sát quyết liệt việc thực hiện Kết luận giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện Thông báo số 1748-TB/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các huyện, thành phố. Trong đó, tập trung vào công tác cưỡng chế đối với các dự án khó khăn, vướng mắc thời gian dài, đủ các điều kiện để thực hiện việc cưỡng chế quyết định thu hồi đất. Trên cơ sở kết quả tái giám sát Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo để Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Đồng thời, xây dựng phóng sự đối với giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh phát vào phiên giám sát tại kỳ họp để làm minh chứng cụ thể cho báo cáo giám sát của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và làm cơ sở để các đại biểu thảo luận, HĐND tỉnh kết luận tại kỳ họp.  

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình
kết luận buổi làm việc với UBND huyện Tam Đảo về công tác quản lý và thực hiện các chính sách
về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện

Ngoài nội dung giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp HĐND của UBND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh tổ chức các buổi làm việc thực tế tại cơ sở để nắm bắt thông tin trước và sau khi tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh; giao các Tổ đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra trực tiếp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đơn vị mình. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh nắm được các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát giải quyết kiến nghị cử tri theo quy định của pháp luật. Sau hội nghị giám sát, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả giám sát về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp HĐND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh quyết định.

Xác định hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn là diễn đàn dân chủ để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu, nâng cao vị thế của HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019) HĐND tỉnh chọn nhóm vấn đề Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải  để tổ chức chất vấn. Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chất vấn đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các nội dung khác mà đại biểu quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 1 phiên chất vấn giữa hai kỳ họp, nội dung chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề về công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Nhìn chung, hoạt động chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, các đại biểu tích cực nghiên cứu và chất vấn những nội dung mà cử tri và đại biểu bức xúc, quan tâm. Các nội dung chất vấn được lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời thẳng thắn, đầy đủ, không né tránh vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn, trong đó xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục hạn chế, bất cập để đại biểu HĐND tỉnh theo dõi giám sát. Sau phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh có thông báo kết luận về phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn, trong đó đề nghị UBND tỉnh làm rõ nội dung chất vấn cần điều tra xác minh, những nội dung đã trả lời nhưng chưa rõ ràng, những nội dung gửi đến HĐND, Thường trực HĐND nhưng chưa được chất vấn trực tiếp tại phiên chất vấn gửi đến đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và báo cáo HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và gửi cho người chất vấn theo quy định.

Các hoạt động khác được quan tâm thực hiện thường xuyên

Công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định; hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm; công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan được thực hiện thường xuyên, đúng quy chế phối hợp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh luôn chú trọng tổ chức hiệu quả các chương trình hội thảo, tập huấn và luôn duy trì chế độ báo cáo định kỳ đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham dự đầy đủ các hội nghị do Trung ương tổ chức mời và các hoạt động chung của tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh xác định năm 2020 tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND theo tinh thần Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí HĐND tỉnh trong việc quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các Nghị quyết của HĐND góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển đi lên.

Nguyễn Ngọc Bình
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: