Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh

08/10/2020

Trong các ngày 02 và 08-10-2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2020. Dự buổi giám sát có: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng HĐND tỉnh; thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Báo cáo tại buổi giám sát, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Hiện nay, tỉnh có 6/9 đơn vị hành chính có đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống tập trung, gồm: thành phố Phúc Yên, các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương. Tỉnh có 40 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi, trong đó có 29 xã khu vực I, 11 xã khu vực II, không có xã khu vực III, chỉ có 03 thôn đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh có 40 dân tộc thiểu số sinh sống, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh là 55.383 người, chiếm 4,8% dân số toàn tỉnh. Dân tộc thiểu số của tỉnh chủ yếu là: Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Tày, Mường, Nùng, Thái,… Các dân tộc thiểu số khác chiếm tỷ lệ ít và sống đan xen, rải rác tại các huyện, thành phố trong tỉnh.  

Thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm, Ban Dân tộc phố hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Các chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Từ năm 2017 đến tháng 9/2020, UBND tỉnh đã dành hơn 21,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đơn vị, địa phương thực hiện các chính sách dân tộc.  Đến nay, 100% xã thuộc vùng dân tộc và miền núi có đường giao thông được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; hơn 95% đường trục liên thôn, xóm được cứng hóa; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có trường, lớp học bảo đảm đáp ứng yêu cầu và có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, hơn 70% người dân vùng dân tộc thiểu số có bảo hiểm y tế; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, internet. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 còn 4,57%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 3,9 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 70%; toàn tỉnh không còn hộ có nhà dột nát, không có hộ di cư tự  do.

Đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh trong những năm qua, chủ yếu thông qua việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi được các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai lồng ghép thực hiện vào qui hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm, giai đoạn theo ngành, lĩnh vực. Tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động bố trí 100% nguồn lực từ ngân sách của tỉnh trong việc thực hiện các chính sách dân tộc và giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2008.

Phát biểu tai buổi giám sát, các đại biểu nêu lên một số hạn chế, khó khăn bất cập trong việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, như: Một số chính sách do Trung ương ban hành chưa thực sự đồng bộ, cơ chế thực thi chính sách còn yếu và thiếu sự phối hợp, thiếu kết nối. Một số chính sách còn mang tính ngắn hạn, thiếu tính chiến lược lâu dài, chưa có tính dự báo dài hạn và liên tục. Hầu hết các chính sách còn mang tính chất hỗ trợ, chính sách đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; chưa có cơ chế đặc thù để phát huy nội lực người dân, người nghèo trong quá trình hội nhập. Việc phân công, phân cấp thẩm quyền giữa các Bộ, ngành, địa phương về quản lý nhà nước để thực hiện chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu thống nhất trong quản lý, điều phối, giám sát, đánh giá, xây dựng định mức, phân bổ, lồng ghép chính sách và nguồn lực. Về hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện và cơ sở, hiện nay cơ quan làm công tác dân tộc chuyên trách ở cấp huyện chỉ có 01 huyện Tam Đảo có phòng Dân tộc, các huyện, thành phố khác không có bộ phận chuyên trách, mà giao cán bộ thuộc Văn phòng UBND kiêm nhiệm thực hiện. Số lượng cán bộ làm công tác dân tộc là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất ít, không đáng kể. Mặt khác cán bộ làm công tác dân tộc hầu như không hiểu biết tiếng, chữ dân tộc thiểu số, không hiểu hết đặc trưng văn hóa, phong tục truyền thống, tập quán, thói quen sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, nên khi triển khai chính sách gặp khó khăn.  Chất lượng giáo dục của vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhu cầu và công tác hỗ trợ đào tạo nghề; những khó khăn, vướng mắc trong công tác này và nguyên nhân, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Ghi nhận những ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo. Chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp với các ngành tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; tháo gỡ các chính sách về đất đai cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm đến các chính sách về đất đai, đào tạo nghề, sơ kết, tổng kết chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Nguyễn Tuyên

Các tin đã đưa ngày: