Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Học tập Nghị quyết Trung ương 8

25/01/2014

Ngày 24/01/2014, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng. Đồng chí Văn Đức Sơn - Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt các kết luận, nghị quyết tại hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Mở đầu hội nghị, đồng chí Văn Đức Sơn nêu rõ mục đích và yêu cầu của việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) là trách nhiệm của mọi đảng viên, tổ chức và cấp ủy Đảng. Cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là nắm vững những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Tại buổi truyền đạt, cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Kết luận về việc hoàn chỉnh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Quốc hội thông qua.

 Kết thúc hội nghị, đồng chí Văn Đức Sơn đã yêu cầu từng đảng viên, cán bộ phải tiếp thu, quán triệt sâu sắc, chủ động tổ chức tốt việc tự nghiên cứu, học tập nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể cho bản thân. Đồng thời gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) với thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong việc xây dựng, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014 .

Nguyễn Thị Trang

Các tin đã đưa ngày: