UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

27/05/2020

Ngày 26/5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2020 bàn và thông qua dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Đề án phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế giai đoạn 2020 - 2030; tiến độ, kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong triển khai thực hiện; kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì chủ trì phiên họp. Ảnh: Nguyễn Lượng

Về sự cần thiết phải xây dựng dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo rõ: Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu về triển khai thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở" và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Quý I năm 2018, toàn tỉnh giảm được 10.575 người hoạt động không chuyên trách; tuy nhiên, từ tháng 4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đối chiếu các quy định trong Nghị định 34, một số nội dung quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 01 để chủ động bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng quy định Nghị định 34 của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đồng ý với đề xuất sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của đại biểu tại phiên họp và tranh thủ tham khảo thêm ý kiến của các bộ, ngành liên quan để UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu vào Đề án phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế giai đoạn 2020 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành bổ sung, hoàn thiện đề án với lộ trình, quy mô lớn hơn, cụ thể hóa theo hướng tiếp cận công nghệ số. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu UBND tỉnh có chiến lược phát triển công nghệ thông tin từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng tiếp cận mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 84 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát các nội dung liên quan, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh và của Chính phủ. Bổ sung vào dự thảo kế hoạch danh mục các đề án và giao lộ trình thực hiện cụ thể cho các địa phương.

Riêng lộ trình xây dựng công nghệ số, cần nghiên cứu, xác định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông. Các sở, ngành, địa phương căn cứ vào kế hoạch UBND tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Sau khi nghe Sở LĐ-TB&XH báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và hưởng lợi từ chính sách này.

Các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, triển khai công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không gây khó khăn cho các công ty, doanh nghiệp và người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH tiếp tục nắm bắt thông tin, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với những trường hợp không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42. Đồng thời, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng đối với đề xuất hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phiên họp cũng đã bàn, tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xử lý vi phạm về đất đai và giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân; tờ trình quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê và tờ trình đề nghị ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Hồng Chiến

Các tin đã đưa ngày: